IFRAME SYNC

Anh Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị chuyên đề phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Là một nôi dung quan trọng trong báo cáo chính trị của BCH TW Hội Sinh viên VIệt Nam khóa IX, hội nghị tập trung cho ý kiến về các nhóm giải pháp đánh giá các tiêu chí, sự tác động của phong trào tới hội viên sinh viên, cũng như việc đổi mới công tác tuyên dương phải khẳng định, lan tỏa được giá trị của “Sinh viên 5 tốt”. Dự kiến phong trào sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, tạo điều kiện giúp sinh viên hoàn thiện các tiêu chí cần thiết.

IFRAME SYNC