IFRAME SYNC

Phổ biến kiến thức pháp luật về khởi nghiệp cho sinh viên Thủ đô năm 2018

Hội nghị diễn ra nhằm cung cấp thông tin, phổ biến những kiến thức pháp luật hiện hành, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên Thủ đô trong lĩnh vực khởi nghiệp. Đây cũng là một trong những nội dung hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, là nhiệm vụ chính trị cấp thiết trọng tâm của thành phố nhằm xây dựng Thủ đô khởi nghiệp, trong đó thanh niên là lực lượng giữ vai trò quan trọng hàng đầu tiên phong của nhiệm vụ.

IFRAME SYNC