IFRAME SYNC

Tọa đàm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và con đường của thanh niên VN thời kỳ mới

Tọa đàm đã trình bày bối cảnh, giá trị và ý nghĩa thời đại của tác phẩm cũng như khẳng định sức sống của Bản Tuyên ngôn trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay. Thực trạng hoạt động và các biện pháp cũng đã được đưa ra để hướng tới mục tiêu thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc.

IFRAME SYNC