IFRAME SYNC

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA NĂM 2024 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Sáng ngày 05/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện” theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Diễn đàn quốc gia năm 2024 tập trung trao đổi các nhóm nội dung gồm: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Việc triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Những vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Diễn đàn.
Thông qua Diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phù hợp với tình hình mới.

IFRAME SYNC