IFRAME SYNC

Hà Tĩnh: Infographic – 04 hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới” năm 2023 với 04 tiêu chí gắn với khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII

1. Bản lĩnh vững vàng

2. Tiên phong hành động

3. Khát vọng vươn lên

4. Sáng tạo không ngừng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC