IFRAME SYNC

Lan toả những tấm gương thanh niên tiêu biểu

Nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hải Dương đã xây dựng các tiêu chí, giá trị cốt lõi, để cán bộ, đoàn viên thanh niên làm theo, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Dựa vào nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” cùng những  tiêu chí giá trị hình mẫu chung cho thanh niên được đề ra trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Thanh niên Hải Dương không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới tư duy, nhận thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các cơ quan đơn vị, đóng góp sức trẻ vào công cuộc dựng xây quê hương đất nước.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC