IFRAME SYNC

Ninh Bình: 100% Đoàn cơ sở được công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023

Rate this post

Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” bám sát Hướng dẫn số 13-HĐ/TĐTN-XDĐ ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 – 2027.

Để xây dựng Đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị” giai đoạn 2023 – 2027, bao gồm các nội dung cụ thể: Một là, Chủ động sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên thực hiện các nghiệp vụ của công tác quản lý đoàn viên. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…đối với đoàn cơ sở lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của ngành; Hai là, Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên thuộc địa bàn, đối tượng, lĩnh vực phụ trách; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhằm định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên; Ba là, Chủ động thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương, đơn vị; Bốn là, chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; Năm là, Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên; những vấn đề mới trong công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên; Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập hợp pháp co cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của đoàn cơ sở, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi, triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; phát huy thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; Chủ động triển khai các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở; cụ thể hóa định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên theo hướng tăng cường chuyển đổi số; đảm bảo sinh hoạt chi đoàn định kỳ; Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động, sáng tạo tham mưu tăng cường cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và các vấn đề liên quan đến đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, chi ủy thôn (xóm, phố, khối…) đơn vị cấp dưới và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tăng cường bồi dưỡng, kiên trì đeo bám thực hiện tiêu chí kết nạp đảng viên mới từ nguồn đoàn viên ưu tú đã giới thiệu cho Đảng; Chủ động giưới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cá tổ chức kinh tế, xã hội; Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Về quy trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn cấp huyện về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” xong trước ngày 20/11 của năm trước. Sau đó, Đoàn cấp huyện và tương đương phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xong trước ngày 20/11 của năm trước. Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện của cơ sở, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động” và tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Kết quả triển khai thực hiện:

Trong việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị:Trong thời gian qua, để cụ thể hóa sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tiến hành nhiều giải pháp triển khai thực hiện các quy định trong quản lý đoàn viên, như: Đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích tin học, công nghệ thông tin để quản lý dữ liệu, thông tin đoàn viên; việc nhận xét ưu, khuyết điểm hằng năm đối với đoàn viên được tiến hành định kỳ, nhiều mô hình hiệu quả về quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, theo dõi, rà soát việc cấp phát thẻ đoàn viên khi kết nạp và chỉ đạo tổ chức Lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn, triển khai các biểu mẫu thống kê số liệu về công tác tổ chức của Đoàn theo 8 biểu mẫu ban hành của Ban Bí thư Trung ương Đoàn…

Tính đến 11 năm 2023, các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng thanh niên thông qua nhiều phương pháp như cử cán bộ phụ trách các đơn vị thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo nắm bắt và định hướng dư luận, chỉ đạo các đơn vị gửi báo cáo tháng… Nhìn chung, lập trường tư tưởng của đại bộ phận thanh niên được giữ vững và không bị dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu. Cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện sự quan tâm, đồng tình và tham gia tích cực vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước.

ĐVTN tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Việc sử dụng mạng facebook trong tuyên truyền các hoạt động Đoàn tại cơ sở được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa các hoạt động của các cấp bộ Đoàn trên mạng xã hội, qua đó tạo sự khích lệ, động viên, chia sẻ cách làm, sự sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Tuy nhiên để công tác tuyên truyền, chia sẻ hoạt động Đoàn trên các mạng xã hội đạt hiệu quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần có sự quan tâm định hướng các cơ sở Đoàn về nội dung, hình thức, thông tin, hình ảnh đưa lên mạng xã hội đảm bảo tính tuyên tuyền và định hướng phong trào.

Công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị: Trong việc chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác:

Trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ, các Đoàn cơ sở luôn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.
Luôn chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác, các Đoàn cơ sở thường xuyên chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

Công tác kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến luôn được các Đoàn cơ sở chủ động thực hiện theo đúng quy định.

Trong việc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan:

Hằng năm, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các Đoàn cơ sở luôn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên.

Công tác phát triển đảng viên luôn được các Đoàn cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Việc phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn xóm, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Kết quả cụ thể: Trong năm 2023 đã có 100% Đoàn cơ sở thuộc các Huyện, Thành đoàn được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nguồn: Tỉnh Đoàn Ninh Bình

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

 

 

IFRAME SYNC