Nhân vật

Chuyên mục nhân vật của truyền hình thanh niên đưa thông tin những cá nhân có thành tích tốt trong các hoạt động của đoàn thanh niên